<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d17384783\x26blogName\x3dMutfaktakiler:+Bug%C3%BCn+ne+pi%C5%9Firdik?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mutfaktakiler.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mutfaktakiler.blogspot.com/\x26vt\x3d8829638997459478945', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

10.14.2005

Kuş Gribi II

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) kuş gribi (Avian Influenza) ile ilgili sayfasında belirttiği gelişmeye göre Türkiye'de ölen kümes hayvanlarından alınan kan örneklerinde H5N1 Avian Influenza virüsü bulunduğu saptanmış. Bu geçtiğimiz yıllarda Asya'da görülen virüs türüdür.

Sitede canlı hayvan ile temas halinde olan kişilerin, özellikle solunum yolları ve grip ile ilgili problemleri olanların dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor. En yüksek risk ise kesimi, işlenmesi ve pişmesi sırasında gözleniyor. Bu zamanlarda en büyük dikkati göstermek, hijyene son derece önem vermek gerekiyor.

WHO'nun bildirdiğine göre iyi pişmiş hayvanların ve ürünlerinin tüketilmesinin hastalığın bulaşmasına neden olduğu yönünde bir kanıt henüz yok.

Yazının orjinaline buradan ulaşabilirsiniz.

Hit Counter