<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d17384783\x26blogName\x3dMutfaktakiler:+Bug%C3%BCn+ne+pi%C5%9Firdik?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mutfaktakiler.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mutfaktakiler.blogspot.com/\x26vt\x3d8829638997459478945', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

10.05.2005

Hafif Patlıcan


Patlıcan yemeklerine devam...


Geçen gün annemi reçel tarifini almak için aradığımda bana patlıcan ile yapılan basit bir tarif verdi. Hiç su eklenmeyen bu patlıcan yemeğine başta kuşku ile yaklaştım, malum patlıcan su çeken bir sebze olarak bilinir. Ancak ilk deneme sonunda o kadar hoşumuza gitti ki 3 gün sonra tekrar aynı yemeği yaptık. Ölçü tamamıyla kişiye kaldığı için de tam benlik.

Tarif şöyle: soğanlar halka halinde doğranıp tencerenin tabanı kaplanır. Üzerine kızartma tarzında doğranmış patlıcan, biber ve domates kat kat konulur. En son aşamada bir kaşık kadar zeytin yağı, bir iki diş sarımsak ve tuz eklenir. Kapağı kapatılan yemek çok kısık ateşte karıştırılmadan pişirilir.

Pişme aşamasında tencerenin kapağını açmamak su buharının kaçmamasını ve yemeğin daha sulu olmasını sağlıyor.

Yağı, sarımsağı ve tuzu ekledikten sonra tam kapağı kapatmak üzere iken biberleri koymadığımı hatırladım. Asıl tarif soğan, patlıcan, biber, domates sırasını takip ediyor.

Hit Counter