<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d17384783\x26blogName\x3dMutfaktakiler:+Bug%C3%BCn+ne+pi%C5%9Firdik?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mutfaktakiler.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mutfaktakiler.blogspot.com/\x26vt\x3d8829638997459478945', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

10.07.2005

Hayırlı Ramazanlar

Biraz gecikmeli de olsa herkese hayırlı ramazanlar.

Çoğu zaman iftar sofralarımızı birbirinden güzel yemekler süslese de, benim için ramazandaki vazgeçilmez ikili dumanı üzerinde bir çorba ve bol limonlu bir salata oldu hep. Sizin?

2 Yorum:

At 7/10/05 06:32, Anonymous seda ...

Tarhana corbasi mi o? mis missss..

 
At 8/10/05 11:35, Blogger pınar ...

hepimizin ramazanı hayırlı olsun. bence de çorba gibisi yok. eline sağlık.

 

Yorum Gönder

<< Ana Sayfa

Hit Counter